Postępowanie sądowe w sprawach wekslowychPrawo wekslowe

Zbieg postępowania nakazowego z postępowaniem uproszczonym.

folded-314992_1280W przypadku dochodzenia roszczeń z weksla zakresy uregulowanych w k.p.c. postępowań odrębnych, tj. postępowania nakazowego na podstawie weksla i postępowania uproszczonego, mogą się krzyżować. W myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c., główną przesłanką postępowania uproszczonego jest dochodzenie roszczenia, wynikającego z umowy, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 PLN. W tym miejscu należy postawić pytanie, czy można zakwalifikować roszczenie wekslowe, które nie przekracza 10.000,00 PLN, do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym jako roszczenie z umowy. W praktyce orzecznictwo stoi na stanowisku, że nie ma takiej możliwości, jednakże brak jest jednolitej linii wypracowanej przez sądy wyższej instancji w tym względzie.

Niemniej jednak należy zauważyć, że pomimo iż weksel nie jest umową, zawsze jest wystawiany w celu zabezpieczenia innego stosunku zobowiązaniowego, a w większości przypadków umowy. Jeżeli chodzi o weksle in blanco – są one wystawiane na podstawie deklaracji wekslowej, która jest umową. W związku z tym, przyjmując szerokie rozumienie zawartej w art. 5051 pkt 1 k.p.c. przesłanki wynikania roszczenia z umów, być może uzasadnione byłoby dochodzenie roszczeń z weksla w ramach postępowania uproszczonego.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button