Prawo weksloweWeksel - ogólnie

Zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych.

clock-70189_1280Kwestię zdolności wekslowej i zdolności do czynności wekslowych należy rozpatrywać na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, albowiem ustawa – Prawo wekslowe nie zawiera regulacji w tym przedmiocie.

6.1. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA

Zdolność wekslowa to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z weksla. Zdolność wekslową ma zatem każdy podmiot, który w myśl przepisów prawa cywilnego posiada zdolność prawną. Z tego wynika, że zdolność wekslowa pokrywa się ze zdolnością prawną, a więc zdolność wekslową ma każdy, kto posiada zdolność prawną. Zdolność wekslową mają osoby fizyczne i osoby prawne.

Zdolność wekslowa osób fizycznych istnieje od chwili urodzenia aż do śmierci. Osoby prawne nabywają natomiast zdolność wekslową automatycznie z chwilą wpisania ich do właściwego rejestru, a tracą ją z chwilą wykreślenia.

Teoria prawa wekslowego rozróżnia dwa rodzaje zdolności prawnej – zdolność czynną i bierną. Zdolność czynna to zdolność do nabywania praw z weksla, natomiast zdolność bierna jest zdolnością do zaciągania zobowiązań wekslowych.

6.2. ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH

Jak już wspomniałam, prawo wekslowe nie zawiera regulacji dotyczących zdolności do czynności wekslowych. Tak jak w przypadku zdolności prawnej i wekslowej, zdolność do czynności wekslowych pokrywa się z pojęciem zdolności do czynności prawnych. Zdolność do czynności wekslowych jest zatem zdolnością do nabywania praw i zobowiązań wekslowych przez osoby fizyczne i prawne lub jednostki niemające osobowości prawnej. Podmiot, który nie posiada zdolności wekslowej nie posiada także zdolności do czynności wekslowych.

Również w tym przypadku przepisy prawne rozróżniają zdolność czynną i bierną. Zdolność czynna jest zdolnością do nabywania przez własne działania praw wekslowych. Zdolność bierna to zdolność do zaciągania zobowiązań wekslowych na podstawie własnych czynności. Podmiot nieposiadający biernej zdolności do czynności wekslowych nie może samodzielnie zaciągać zobowiązań wekslowych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności wekslowych, a więc jednocześnie zdolność do czynności wekslowych mają osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat albo przed osiągnięciem tego wieku zawarły związek małżeński. Ograniczoną zdolność do czynności wekslowych mają natomiast osoby małoletnie, które ukończyły 13. rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Zgodnie zatem z treścią art. 17 Kodeksu cywilnego, do ważności, dokonanej przez osobą mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czynności prawnej niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Co do zasady, zaciągnięcie zobowiązania wekslowego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, w związku z czym w takich sytuacjach konieczne jest uzyskanie zgody sądu.

Jeżeli chodzi o osoby prawne, to w myśl art. 28 Kodeksu cywilnego, działają one przez swoje organy. Dlatego też osoby prawne podpisują weksel przez swoje organy, a także prokurentów lub pełnomocników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button