Potrzebujesz pomocy w zakresie nowych 
obowiązków dotyczących koncesji?


Skontaktuj się z nami!

tel. +48 504 444 445

lub za pomocą formularza:
[contactform formname="formularz_kontaktowy_349160014651715800" email="kancelaria@inzynieria-prawna.pl"]

oil-pump-jack-sunset-clouds-silhouette-162568 W związku ze zmianami w Prawie energetycznym odnośnie wejścia w życie tzw. Pakietu Paliwowego i Pakietu Energetycznego, a w szczególności dat implikujących konieczność zmian posiadanych koncesji OPC (koncesji na obrót paliwami ciekłymi) czy też wykonania nowych obowiązków sprawozdawczych chcielibyśmy zaoferować Państwu kompleksową pomoc prawną w tym zakresie.

zmiana ustawy została uchwalona w dniu 2 sierpnia 2016 r. i weszła w życie 2 września 2016 r. Jednakże przepisy przejściowe do poszczególnych regulacji zawartych w ustawie wprowadzają różne daty wejścia w życie tych rozwiązań. Większość nowych regulacji, zwłaszcza tych wprowadzających nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych.

W dniu 15 grudnia 2016 r. zostały wydane pierwsze takie przepisy, tj. rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących, które weszło w życie w dniu16 grudnia 2016 r. Poza odwieszeniem możliwości wszczynania postępowań o udzielenie lub zmiany koncesji (zablokowanych na podstawie ustawy zmieniającej z dnia 22 lipca 2016 r.), oznacza to w szczególności, że:

1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych (dotyczy to opisów wyrobów według kodów CN i dotyczy wszystkich koncesjonariuszy). Wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.), co oznacza, że muszą zawierać komplet dokumentów i informacji.

Uchybienie powyższemu obowiązkowi oznacza wygaśnięcie koncesji z mocy prawa.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., podmioty, w których przypadku na skutek nowej definicji paliw ciekłych (w szczególności odnośnie kodów CN) dopiero powstaje obowiązek uzyskania koncesji lub dotychczasowa koncesja powinna zostać rozszerzona, powinny złożyć wniosek o zmianę lub udzielenie koncesji. W przypadku braku takiego wniosku we wskazanym terminie, dotychczasowa koncesja (o ile była wcześniej udzielona) wygasa z mocy prawa.

3. w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorcy zagraniczni, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. wykonywali działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi w celu dostosowania działalności do warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 ustawy – Prawo energetyczne;

4. w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., podmioty których działalność nie wymaga koncesji ale wymaga wpisu do nowego rejestru podmiotów przywożących, powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów przywożących.

Należy mieć na uwadze, że wszystkie składane wnioski i dokumenty, powinny być przygotowane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.