Prawo weksloweWeksel - ogólnie

Źródła prawa wekslowego.

W Polsce prawo wekslowe jest regulowane przez ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 ze zm.), zwaną dalej w skrócie PrWeksl, która obowiązuje od 1 lipca 1936 roku. Postanowienia zawarte w cytowanym akcie normatywnym są pokłosiem Konwencji genewskiej z dnia 7 czerwca 1930 roku w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych (Dz. U. z 1937 roku, Nr 26, poz. 175). Polskie prawo wekslowe w dużej mierze stanowi inkorporację załącznika Nr 1 do tej Konwencji, tj. ustawy o wekslach trasowanych i własnych.

Istotne źródło prawa wekslowego stanowią ponadto dwie inne konwencje genewskie, które miały znaczący wpływ na kształt obecnie obowiązującej polskiej ustawy – Prawo wekslowe, a mianowicie Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych z dnia 7 czerwca 1930 roku (Dz. U. z 1937 roku, Nr 26, poz. 177) oraz Konwencja dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych (Dz. U. z 1937 roku, Nr 26, poz. 179). Na podstawie postanowień powołanych Konwencji, ich strony (państwa) z pewnymi odstępstwami inkorporowały do krajowych porządków prawnych jednolitą ustawę o wekslach trasowanych i własnych.

Polska ratyfikowała wskazane powyżej trzy konwencje wekslowe. Ich postanowienia zostały transponowane do prawa polskiego przez przyjęcie w 1936 roku nowej ustawy wekslowej, która zastąpiła obowiązujące od 1925 roku rozporządzenie Prezydenta RP z 14 listopada 1924 roku o prawie wekslowym (Dz. U. Nr 100, poz. 926 ze zm.).1

Należy podkreślić, że obecnie w polskim porządku prawnym istnieje szereg aktów prawnych, które bezpośrednio dotyczą tematyki wekslowej lub dzięki którym można dochodzić swoich uprawnień wynikających z weksla. Prawo wekslowe jest bowiem ściśle powiązane z innymi dziedzinami prawa, a wynikające z weksla stosunki prawne wkraczają w sferę prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa bankowego czy prawa dewizowego.

Jeżeli chodzi o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, to największe znaczenie w analizowanej materii mają uregulowania zawarte w art. 4841 – 505, dotyczące postępowania nakazowego i upominawczego w zakresie dochodzenia roszczeń na podstawie weksla, a także przepisy regulujące tryb egzekucji wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu.


1 J. Jastrzębski, M. Kaliński, Prawo…, s. 15.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button