1. Zagadnienia wprowadzające

Źródła prawa zamówień publicznych.

book-learning-letters-2900W okresie powojenny problematykę zamówień publicznych początkowo regulowała w Polsce ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych1. Mimo wielu nieścisłości i częstych nowelizacji stanowiła ona istotny etap do zharmonizowania prawa polskiego z systemem prawa unijnego.

Dnia 24 stycznia 2004 roku polski ustawodawca przyjął ustawę Prawo Zamówień Publicznych, jednak zrobił to zbyt pochopnie, gdyż nie poczekał na zmiany w prawie europejskim, jakie zostały wprowadzone od marca 2004 roku przez nowe dyrektywy unijne. Stąd też, praktycznie od początku, zaistniała potrzeba przeprowadzenia szeregu nowelizacji, z których najważniejsze nastąpiły w latach 2006, 2007, 2008 i 2009. Oprócz ustawy p.z.p., przy udzielaniu zamówień publicznych stosuje się szereg innych ustaw, z których jako najważniejsze należy wymienić k.c., k.p.c.2 oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3. Istnieje również wiele aktów wykonawczych w formie rozporządzeń i zarządzeń wydawanych na podstawie powyższych ustaw.

Jak wcześniej wspomniano, obowiązujące w Polsce prawo zostało dostosowane do szeregu dyrektyw unijnych. Jako najważniejsze należy wymienić Dyrektywę 2004/18/WE4, czyli dyrektywę klasyczną oraz Dyrektywę 2004/17/WE5, czyli dyrektywę sektorową. Dyrektywa klasyczna jest konsolidacją trzech wcześniejszych dyrektyw unijnych, dotyczących udzielania zamówień publicznych, odpowiednio na roboty budowlane, dostawy i usługi. Jak twierdzi P. Trepte6, jest ona bardziej spójna i logiczna oraz odzwierciedla w sobie orzecznictwo ETS i praktykę państw członkowskich. Dyrektywa sektorowa obejmuje procedury udzielania zamówień w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Poza tymi dwiema najważniejszymi dyrektywami, należy wspomnieć o dyrektywach odwoławczych7, w których zawarto procedury odwołań przy udzielaniu zamówień publicznych oraz o Dyrektywie 2009/81/WE8 zwanej dyrektywą obronną, która mówi o procedurach udzielania zamówień przez instytucje i podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Ponadto bezpośrednio obowiązują w Polsce (a także w innych krajach Unii Europejskie) rozporządzenia unijne, które dotyczą w szczególności tzw. Wspólnego Słownika Zamówień9 oraz ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych10.


1 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. 1994 Nr 76 poz. 344).

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.–Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.Nr 43, poz.296 z późn. zm.)
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240)
4 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114)
5 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1)
6 P. Trepte, Zamówienia publiczne objęte dyrektywą klasyczną, Warszawa-Katowice 2006 str. 9
7 Dyrektywa 89/665/EWG Rady dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, s. 33); Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, s. 31)
8 Dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r.w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. (Dz.U. L 216 z 13.7.2009, str. 76)
9 Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1)
10 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 (Dz.U. L 221 z 19.8.2011, str. 1)

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button