Usługi prawne dla firm

Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W tej dziedzinie posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie. Obsługujemy wszystkie rodzaje podmiotów niezależnie od ich wielkości (małe, średnie, duże przedsiębiorstwa), formy (osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, fundacje, spółki cywilne, spółki osobowe i spółki kapitałowe) oraz przedmiotu działalności (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe).

Naszym Klientom oferujemy pełną obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo podatkowe (świadczone przez doradców podatkowych), w szczególności: pomagamy optymalnie ustawić (zorganizować) biznes, doradzamy w sprawach bieżących (w tym pomagamy rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem firmy oraz wdrażać najlepsze rozwiązania w zakresie implementacji nowych – coraz szybciej zmieniających się – przepisów), reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych (we wszystkich instancjach).

Wszystkie sprawy naszych Klientów prowadzimy z uwzględnieniem aspektów podatkowych, albowiem mało jest takich zdarzeń prawnych, które nie miałyby żadnych konsekwencji podatkowych (w naszej opinii specjalistą w zakresie prawa gospodarczego może mienić się tylko ten, kto zna dobrze prawo podatkowe).

Doradztwo podatkowe

Przygotowujemy wnioski o interpretacje podatkowe. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych oraz sądowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W naszej działalności zajmujemy się kwestiami związanymi z opodatkowaniem podatkiem VAT, CIT i PIT. Usługi z zakresu doradztwa podatkowego świadczone są przez doradców podatkowych.

Obsługa spółek prawa handlowego

Dla naszych Klientów tworzymy spółki prawa handlowego (w tym spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) oraz prowadzimy bieżącą obsługę ich działalności. Sporządzamy analizy dotyczące sytuacji finansowej i prawnej spółek. Pomagamy wspólnikom egzekwować ich prawa. Przygotowujemy oraz prowadzimy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Organizujemy działalność zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz rad pracowniczych.

Sprawy pracownicze

Prowadzimy pełną obsługę spraw z zakresu prawa pracy i dziedzin pokrewnych. W szczególności: przygotowujemy regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania; sporządzamy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zlecenia etc.; doradzamy w sprawach dotyczących systemów czasu pracy; doradzamy w sprawach związanych z czasem pracy kierowców; doradzamy w sprawach rozliczeń należności z tytułu podróży służbowych; obsługujemy działanie rad pracowniczych, ZFŚS i związków zawodowych; przygotowujemy wypowiedzenia umów w trybie zwykłym oraz rozwiązania umów w trybie dyscyplinarnym; reprezentujemy pracodawców i pracowników w sądzie pracy; obsługujemy proces likwidacji stanowisk pracy, w tym zwolnień grupowych; doradzamy w sprawach PPK i RODO i obsługujemy kontrole z PIP, ZUS, US i UODO.

Sprawy o zapłatę za towary i usługi

Dla naszych Klientów prowadzimy: negocjacje z kontrahentami, sprawy sądowe o zapłatę za towary i usługi oraz postępowania egzekucyjne (we współpracy z renomowanymi kancelariami komorniczymi). Mamy doświadczenie tak w prowadzeniu spraw o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu, jak i organizowaniu kampanii postępowań uproszczonych i elektronicznych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach upadłościowych. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw ze skargi pauliańskiej oraz przeciwko członkom zarządów upadłych spółek kapitałowych.

Sprawy przeciwko ZUS

Posiadamy bogate doświadczenie oraz pozytywny rekord spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym przeciwko ZUS. Naszym Klientom oferujemy pomoc w sprawach administracyjnych oraz kontrolach prowadzonych przez ZUS oraz postępowaniach sądowych.

Zamówienia publiczne

Zamawiającym oferujemy: pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w sprawach o udzielenia zamówienia publicznego (na każdym ich etapie), w szczególności: sporządzamy specyfikacje istotnych warunków zamówienia w postępowaniach dotyczących różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego; prowadzimy korespondencję z wykonawcami; reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz we wszelkich innych postępowaniach, w tym postępowaniach sądowych.
Wykonawcom oferujemy: pomoc w tworzeniu dokumentacji przetargowej (w tym w przygotowywaniu ofert); prowadzimy korespondencję z Zamawiającymi (w tym sporządzamy zapytania w trakcie postępowań o udzielenia zamówienia); tworzymy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych; reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych; doradzamy Wykonawcom we wszelkich sprawach – dotyczących tak procedury, jak przedmiotu zamówienia.

Reklamacje towarów i usług

Klientom prowadzącym przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe oferujemy bieżącą pomoc w obsłudze postępowań reklamacyjnych. Prowadzimy szkolenia dla sprzedawców z zakresu prawa dotyczącego reklamacji. Tworzymy procedury rozpatrywania reklamacji i umowy gwarancyjne dotyczące różnych poziomów obrotu handlowego. Reprezentujemy Sprzedawców i Kupujących w postępowaniach sądowych.

Back to top button
Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuję
Nie akceptuję