Kontakt telefoniczny: 505 853 465, Adres elektroniczny: sekretariat@gozdzperlowski.pl
 

document-428335_1920Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych: przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Naszym Klientom oferujemy pełną obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo podatkowe.

Dla naszych Klientów świadczymy usługi polegające na organizacji i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej oraz reprezentujemy Ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Wszystkie sprawy naszych Klientów prowadzimy z uwzględnieniem aspektów podatkowych (albowiem mało jest takich zdarzeń prawnych, które nie miałyby żadnych konsekwencji podatkowych).

Naszych Klientów obsługujemy także w językach angielskim i rosyjskim.

Informacja o niektórych z naszych usług:

zamówienia publiczne

Zamawiającym oferujemy pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w sprawach o udzielenia zamówienia publicznego (na każdym ich etapie), w szczególności: sporządzamy specyfikacje istotnych warunków zamówienia w postępowaniach dotyczących różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego; prowadzimy korespondencję z Wykonawcami; reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz we wszelkich innych postępowaniach, w tym postępowaniach sądowych.

Wykonawcom oferujemy: pomoc w tworzeniu dokumentacji przetargowej (w tym przygotowywaniu ofert); prowadzimy korespondencje z Zamawiającymi (w tym sporządzamy zapytania w trakcie postępowań o udzielenia zamówienia); tworzymy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych; reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych; doradzamy Wykonawcom we wszelkich sprawach – dotyczących tak procedury, jak i przedmiotu zamówienia.

doradztwo podatkowe

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze płatników w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy członków organów osób prawnych w sprawach karnoskarbowych. Dla naszych Klientów tworzymy umowy spółek komandytowo-akcyjnych oraz obsługujemy proces ich rejestracji.

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego świadczone są przez doradców podatkowych.

obsługa bieżącej działalności spółek prawa handlowego

Dla naszych Klientów tworzymy spółki prawa handlowego (w tym spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne) oraz prowadzimy bieżącą obsługę ich działalności. Sporządzamy analizy dotyczące sytuacji finansowej i prawnej spółek. Pomagamy wspólnikom egzekwować ich prawa. Przygotowujemy oraz prowadzimy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Organizujemy działalność zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz rad pracowniczych.

reklamacje towarów i usług

Klientom prowadzącym przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe oferujemy bieżącą pomoc w obsłudze postępowań reklamacyjnych. Prowadzimy szkolenia dla sprzedawców z zakresu prawa dotyczącego reklamacji. Tworzymy procedury rozpatrywania reklamacji i umowy gwarancyjne dotyczące różnych poziomów obrotu handlowego. Reprezentujemy Sprzedawców i Kupujących w postępowaniach sądowych.

sprawy o zapłatę za towary i usługi

Dla naszych Klientów prowadzimy: negocjacje z kontrahentami, sprawy sądowe o zapłatę za towary i usługi oraz postępowania egzekucyjne (we współpracy z renomowanymi kancelariami komorniczymi). Mamy doświadczenie tak w prowadzeniu spraw o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu, jak i organizowaniu kampanii postępowań uproszczonych i elektronicznych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach upadłościowych. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw ze skargi pauliańskiej oraz przeciwko członkom zarządów upadłych spółek kapitałowych.

tworzenie regulaminów oraz obsługa ZFŚS

Dla naszych Klientów tworzymy regulaminy z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Doradzamy komisjom socjalnym w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o ZFŚS oraz zapisów regulaminów. Obsługujemy kontrole ZUS oraz prowadzimy sprawy sądowe dotyczące świadczeń wypłacanych z ZFŚS.