201606.25
0
0

Przesłanki i tryb postępowania nakazowego z wekslem.

UWAGI OGÓLNE Realizacja roszczeń wekslowych przez posiadacza weksla może nastąpić w ramach zwykłego postępowania sądowego. Niewątpliwie jednak postępowanie nakazowe jest właściwym trybem dochodzenia roszczeń wekslowych. Specyfika dochodzenia roszczeń wekslowych na drodze sądowej tzw. rigor cambialis, przejawia się bowiem w możliwości skorzystania z postępowania nakazowego, unormowanego w art. 4841-497 k.p.c.1 Postępowanie nakazowe jest formą uproszczonego i…

201606.25
0
0

Podstawa i zakres żądania pozwu wekslowego.

Przedmiotem postępowania nakazowego prowadzonego na podstawie weksla są roszczenia, wynikające z treści weksla, czyli zapłata sumy wekslowej. Ponadto posiadacz weksla może dochodzić roszczeń ubocznych związanych bezpośrednio z wekslem, tj. odsetek, kosztów protestu i zawiadomienia. W doktrynie prawa cywilnego sporny jest fakt, czy w trybie postępowania nakazowego posiadacz weksla może dochodzić roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia…

201606.25
0
0

Wartość przedmiotu sporu przy wekslach.

Wartość przedmiotu sporu to wartość dochodzonego w procesie roszczenia oznaczona kwotą pieniężną. Data wniesienia pozwu jest chwilą miarodajną dla określenia wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu stanowi także kryterium decydujące o rzeczowej właściwości sądu w sprawach o prawa majątkowe i o wysokości opłat stosunkowych, pobieranych w takich sprawach przy wnoszeniu pozwu. W sprawach o roszczenia…

201606.25
0
0

Strony postępowania w sprawach wekslowych.

Roszczenia wekslowe są dochodzone w postępowaniu procesowym. Zakłada ono istnienie dwóch stron, czyli powoda i pozwanego, między którymi toczy się spór. Jeżeli chodzi o stronę powodową – co do zasady, powodem jest uprawniony z weksla. Zdarza się, że powodem może być zobowiązany z weksla, który spłacił swoje zobowiązanie i któremu przysługują roszczenia względem pozostałych dłużników…

201606.25
0
0

Właściwość sądu w sprawach wekslowych.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA Na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) do regulacji kodeksowej został dodany art. 371 k.p.c., wprowadzający nowy rodzaj właściwości przemiennej. Zgodnie z jej konstrukcją, powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla można wytoczyć przed sąd właściwy…

201606.25
0
0

Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem.

Posiadacz weksla może dochodzić swoich roszczeń wekslowych w trybie sądowym w drodze zwykłego postępowania sądowego. Ponadto ma możliwość wytoczenia powództwa o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu odrębnym, jakim jest postępowanie nakazowe. Z uwagi na fakt, że dłużnicy wekslowi, w myśl art. 47 PrWeksl, ponoszą odpowiedzialność solidarną, powód może wystąpić przeciwko jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom…

201606.25
0
0

Znaczenie gospodarcze weksla.

W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że prawo wekslowe i jego stosowanie przeszło w Polsce trzy etapy.1 Były one i są pochodną aktualnego ustroju polityczno-gospodarczego. OKRES MIĘDZYWOJENNY Pierwszym etapem był okres międzywojenny. Znaczenie gospodarcze weksla przed wybuchem II wojny światowej było w Polsce bardzo doniosłe, albowiem weksel miał szerokie i powszechne zastosowanie w ówczesnej gospodarce rynkowej.2…

201606.25
0
0

Funkcje weksla.

Funkcje weksla w obrocie gospodarczym stanowiły przedmiot licznych wypowiedzi doktryny.1 Po pierwsze należy stwierdzić, że weksel umożliwia dokonywanie transakcji gospodarczych, których nie można byłoby zrealizować z powodu braku gotówki. Weksel zastępuje bowiem środki pieniężne, ale w świetle prawa nie stanowi środka płatniczego. Sytuacja, w której dłużnik wystawia weksel i wręcza go wierzycielowi nie może być…

201606.25
0
0

Zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych.

Kwestię zdolności wekslowej i zdolności do czynności wekslowych należy rozpatrywać na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, albowiem ustawa – Prawo wekslowe nie zawiera regulacji w tym przedmiocie. 6.1. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA Zdolność wekslowa to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z weksla. Zdolność wekslową ma zatem każdy podmiot, który w myśl przepisów prawa cywilnego posiada…