WEKSEL

Czym jest weksel in blanco?

Weksel in blanco (inaczej weksel niezupełny) stanowi dokument, który nie zawiera jeszcze pełnej treści wymaganej przez ustawę lub zamierzonej przez strony, obejmuje jednak podpis dłużnika wekslowego, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Obecnie weksel in blanco najczęściej jest wykorzystywany jako forma zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, przy czym chodzi tu zarówno o wierzytelności istniejące, jak i mogące powstać w przyszłości. Weksel niezupełny jest w praktyce ceniony za swoją elastyczność, tj. możliwość dostosowania treści weksla do okoliczności, których strony nie są wstanie przewidzieć w chwili jego wystawienia.

Zastosowanie weksla in blanco dla zabezpieczenia roszczenia zwiększa szanse jego zaspokojenia, co wiąże się ułatwieniami postępowania nakazowego (w szczególności nakaz zapłaty jest uzyskiwany względnie szybko oraz natychmiast wykonalny).

Ze względu na cel wystawienia weksla in blanco wyróżnia się przede wszystkim weksle gwarancyjne, zabezpieczające prawidłowość wykonania umowy oraz weksle kaucyjne, złożone na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z działań lub zaniechań dłużnika wekslowego.

Wystawienie weksla in blanco jest zwykle związane z jakimś stosunkiem prawnym (stosunkiem podstawowym) istniejącym między sygnatariuszem a remitentem, np. umową sprzedaży czy umową pożyczki. Zobowiązanie wekslowe z weksla in blanco jest niezależne od stosunku stanowiącego gospodarczą przyczynę jego zaciągnięcia. Wystawienie weksla kreuje nowe, samodzielne zobowiązanie. Ma ono swoje źródło w umowie o wydanie weksla, nie jest zaś jedynie modyfikacją istniejącego zobowiązania ze stosunku podstawowego. Remitentowi przysługują więc dwa roszczenia: z weksla oraz ze stosunku podstawowego. Okoliczność, że weksel wystawiono w związku z konkretnym stosunkiem podstawowym, determinuje pewne zależności między tymi stosunkami, w szczególności wierzyciel może być zaspokojony tylko raz.

Ponadto wekslowi niezupełnemu każdorazowo musi towarzyszyć porozumienie stron w przedmiocie upoważnienia wekslobiorcy do jego wypełnienia (porozumienie wekslowe). Upoważnienie to ma charakter obligatoryjny. Jego brak może aktywować sankcję nieważności zobowiązania wekslowego. Nieprawidłowe wypełnienie dokumentu wekslowego sprawia, że możliwe staje się podniesienie – specyficznego dla weksli niezupełnych – zarzutu wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Aplikację Adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym i gospodarczym, prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuję
Nie akceptuję