WEKSEL

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym z wystawcą weksla a dochodzenie roszczeń od poręczycieli wekslowych

Czy jeżeli w wyniku postępowania o zatwierdzenie układu wierzyciele przyjmą zaoferowany przez dłużnika układ obejmujący należności z weksli, to czy wówczas możliwość dochodzenia roszczeń zostaje wstrzymana również wobec poręczycieli wekslowych?

Należy zauważyć, że wystawca weksla oraz poręczyciele wekslowi co do zasady ponoszą niezależną od siebie odpowiedzialność za należności wynikające z weksli, co wynika z art. 32 Prawa wekslowego. Tym samym skoro układ zostaje przez wierzycieli wekslowych zawarty tylko z dłużnikiem głównym (np. ze spółką będącą wystawcą weksla), to nie ma on żadnego wpływu na możliwość pełnego dochodzenia roszczenia od poręczycieli wekslowych (np. członków zarządu spółki będącej wystawcą weksla).

Zostało to wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie, a tytułem przykładu można wskazać na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2005 r. w sprawie VI ACa 366/05 (Apel.-W-wa 2006, nr 2, poz. 19), zgodnie z którym:  „[Z]awarty przez dłużnika głównego układ nie ma żadnego wpływu na zobowiązanie poręczyciela i nie zmienia jego odpowiedzialności. Układ, będący w znacznej mierze wynikiem dobrej woli wierzyciela, stanowi rezygnację z jego uprawnień jedynie w stosunku do dłużnika, nie narusza natomiast jego praw w stosunku do poręczyciela, ani nawet do współdłużnika (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 11 grudnia 1996 r., I ACr 985/96, OSP 1998/2/38 – z aprobującą glosą A. Szpunara; z dnia 24 listopada 1995 r., I ACr 395/95, M. Prawn. 1996/12/460).”

Na analogicznej zasadzie samo wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec dłużnika głównego również nie blokuje możliwości dochodzenia należności z weksli wobec ewentualnych poręczycieli.

Dodatkowo warto przy tym wskazać, że nawet w przypadku śmierci poręczyciela wekslowego roszczenie wobec tego poręczyciela nie wygasa, lecz należy je wówczas kierować do jego następców prawnych (spadkobierców).

W praktyce wierzyciele często nie zdają sobie sprawy, że wstrzymanie możliwości podejmowania działań egzekucyjnych wobec spółki będącej wystawcą weksla nie dotyczy poręczycieli wekslowych. Nie ma przeszkód prawnych, aby wobec poręczycieli takie działania podejmować.

Pomoc prawna w sprawach wekslowych

Oferujemy Państwu pomoc prawną w sprawach o zwrot środków zainwestowanych w Aforti, Assay oraz inne firmy wykorzystujące w swojej działalności weksle jako zabezpieczenie zwrotu zainwestowanych środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuję
Nie akceptuję